Visie
Onze Visie

Studenten in Nederland maar ook elders in Europa hebben moeite met het vinden van goed passende stageprojecten en/of werkervaringsplekken. Dit is zowel van invloed op de beroepsontwikkeling als ook de aansluiting op de arbeidsmarkt. 

Group for European Development heeft als doel projecten te creëren waarbij deze ‘tekorten’ op de markt worden ingevuld  waarbij er tweeledig gewerkt wordt. Met het creëren van projecten zal er tegelijk ook een bijdrage geleverd worden aan het Europese probleem van krimpregio’s.

Naast dat studenten stage-ervaring opdoen, een werkervaringsplek krijgen wil Group for European Development de studenten een bredere creatieve ondernemingsgezinde ontwikkeling bieden en een ‘Europese visie’ bieden. En hiernaast ook lokale bestuurders en bevolking mede laten ontwikkelen door middel van het inzetten van studenten om zodoende creativiteit en ondernemersgeest op lokaal niveau te stimuleren en een mogelijke halt te roepen tegen leegloop van een krimpgebied.

Bij opdracht van een lokaal bestuur aan Group for European Development wordt er nauwgezet rekening gehouden met de regionale cultuur en ambacht en wordt zoveel mogelijk gestimuleerd authenticiteit (cultuur) van de gemeente te behouden en traditie voortzetting duurzaam te bevorderen. 

Group for European Development wil studenten, instituten, bedrijven (MKB) op internationaal niveau verbinden en een platform voor verdere ontwikkeling hierin bieden.

Krimpregio’s bieden interessante stageopdrachten voor studenten en hebben een zeer breed scala aan problemen waar (in afstemming met lokaal bestuur) onderzoek naar gedaan kan worden en visie op gemaakt wordt.

Als laatste wil Group for European Development het delen van kennis bevorderen door zeer transparant te werken en het concept deelbaar te maken ter stimulering van arbeidsparticipatie van jongeren, activering lokale economieën en Europese integratie (van jongeren en verbinden van MKB op internationaal niveau) te bevorderen.